Stomatološka oridinacija DENT-VAF

Svetozara Markovića 56

Beograd

 

Utiskivanje zuba u vilicu

Sva nasilna pomeranja zuba iz svoga mesta se stručno nazivaju LUKSACIJE. Jedan od težih oblika ovakve vrste povreda je utiskivanje zuba u vličnu kost i naziva se INTRUZIJA. Dešava se kod veoma jakih udaraca po uzdužnoj osi zuba.

Intruzija može da bude samo kod jednog zuba, ali da zahvati i više njih.(slika 2). Različiti zubi mogu da imaju i različite oblike povreda istovremeno. Utiskivanje je često kombinovano sa potpunim izbacivanjem drugih zuba.

Utiskivanje zuba moze da bude tako izraženo da je zub čak potpuno potisnut ispod desni(slika 1).

Za intruzije je veoma značajno da se što je pre moguće pruži stručna pomoć. Ako se dođe stomatologu u roku od nekoliko sati, dok je povreda još "vruća" moguće je da se zub jednostavno hiruški vrati u svoj normalni položaj, fiksira(kao što smo pričali kod potpunog izbacivanja zuba) i da dođe do potpunog oporavka(slika 3).

Prilikom utiskivanja zuba dolazi do kidanja vlakana sa kojim je povezan koren za kost, obilnog krvavljenja i potpunog prekida krvotoka do zubne pulpe(živac). Zbog toga je neophodno da se po vrćanju zuba u normalni položaj odmah ukloni zubna pula i da se preduzme odgovarajuće lečenje kanala. U suprotnom aktiviraju se zapaljenske i autoagresivne(autoimune) reakcije oko korena koje mogu da dovedu veoma brzo do njegovog topljenja(resorbcija). Na putu do stomatologa, ukoliko postoji obilno krvavljenje iz desni i usana dobro je da se drže hladne obloge.

Ukoliko se zakasni sa odlaskom stomatologa i prođe više od 24h ili je zub previše duboko potisnut, nije poželjno da se zub hiruški pomera i vraća u normalni položaj. Tada se vrši lečenje korena i kasnije postepena vuča pomoću specijalnih protezica što je znatno komplikovanije, duže i skuplje(slika 4).

Stomatolog mora kod pregleda da utvrdi da se možeda i ne radi o kombinovanim povredama, od kojih je najteža prelom korena zuba.